Setting and Infrastructures

          ในหัวข้อที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เช่น ข้อมูลพื้นที่อาคาร ข้อมูลพื้นที่สวนหย่อม รวมถึงข้อมูลบุคลากรและนิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้

          มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต๋ำ ท้องที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวม 3 แปลง โดยการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบ ประกาศ และเงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ทุกประการ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ตรวจสอบแล้ว จึงได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดังกล่าว และออกเป็นประกาศกรมป่าไม้ ดังนี้

          1) แปลงที่ 1 ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 31/2542 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2542 ป่าแม่ต๋ำ เนื้อที่ 4,110 ไร่

          2) แปลงที่ 2 ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 32/2542 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2542 ป่าแม่ต๋ำและป่าแม่นาเรือ เนื้อที่ 470 ไร่

          3) แปลงที่ 3 ตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่ 4/2556 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 ป่าแม่ต๋ำ เนื้อที่ 578 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา

          รวม 3 แปลง มีเนื้อที่ 5,158 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ข้อมูลพื้นที่ ตร.ม. ไร่ งาน ตร.วา
1 พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 8,254,024 5,158 3 6
- พื้นที่ตามประกาศกรมป่าไม้ 31/2542 6,576,000 4,110 - -
- พื้นที่ตามประกาศกรมป่าไม้ 31/2542 752,000 470 - -
- พื้นที่ตามประกาศกรมป่าไม้ 4/2556 926,024 578 3 6
2 พื้นที่ใช้ประโยชน์ 4,097,014 2,560 2 53
- พื้นที่ใช้สอย 1,456,823 909 33 795
- พื้นที่สวนหย่อม 2,640,191 1,651 - 7
3 พื้นที่ป่าคงเหลือ 4,157,010 2,599 1 2

ทั้งนี้ ในหัวข้อที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน มีตัวบ่งชี้อยู่ทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถอธิบายผลการดำเนินการได้ดังนี้

SI 1 The ratio of open space area towards total area

           อัตราของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่ทั้งหมด สามารถอธิบายได้โดยใช้รูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

           1) ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างกลุ่มอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สำหรับรองรับภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย รวมเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 44 ของพื้นที่ทั้งหมด (5,158 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา)

           2) ปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยจึงได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มเติม เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เนื้อที่ 740 ไร่

           3) ปี 2558 อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ เนื้อที่ 568 ไร่ 1 งาน ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2

           ภาพที่ 1 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในมหาวิทยาลัยพะเยา

           ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงสัดส่วนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา

SI 2 The ratio of open space area towards campus population

           ในตัวบ่งชี้ที่ 2 อัตราส่วนของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ต่อปริมาณประชากรภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามหาวิทยาลัยพะเยามีการจัดการเรียนการสอนครบ 3 กลุ่มวิชาในด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 103 สาขาวิชา ระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท 3 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 40 สาขาวิชา ระดับปริญญาเอก 10 สาขาวิชา รวมทุกหลักสูตร 156 สาขาวิชา โดยมีประชากร (บุคลากร นิสิต ประชากรแฝง รวมถึงแรงงานก่อสร้าง) ทั้งหมด 23,852 คน โดยจะมีประชากรที่จะพักอาศัยภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประจำ จำนวน 9,031 คน ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ข้อมูลประชากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายการ จำนวนประชากร (คน)
1. ประชากรทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย
1.1 นิสิต 21,319
1.2 บุคลากร 1,683
1.3 ประชากรแฝง 1,000
1.4 แรงงานก่อสร้าง 600
รวม 23,852
2. ประชากรที่อาศัยภายในมหาวิทยาลัย
2.1 หอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (UP-DORM 1-32) 7,168
2.2 หอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.1-18) 703
2.3 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ 560
2.4 แรงงานก่อสร้าง 600
รวม 9,031

           จำนวนประชากรแฝง คือการประมาณการจากประชากรที่เข้ามารับจ้างทำงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยแบ่งลักษณะงาน เช่น งานรับจ้างรักษาความปลอดภัย งานรับจ้างทำความสะอาด งานรับจ้างทำสวนและภูมิทัศน์ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค งานร้านค้าจำหน่ายอาหาร และงานก่อสร้างอาคาร ประมาณการได้ทั้งสิ้น 1,000 คน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3ข้อมูลประชากรแฝงภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ผู้ประกอบการ ประเภทกิจการ จำนวนคน
1 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รักษาความปลอดภัย 120
2 บริษัท เชียงใหม่ ธรี เซอร์วิส จำกัด รักษาความสะอาด 171
3 หสน.นพทนน เฮาส์ซิ่ง ตัดหญ้า 13
4 หจก.ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 บริการรถเมล์ NGV 47
5 บริษัท ลานนาคอม จำกัด บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 10
6 บริษัท แอนซี จำกัด บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 10
7 บริษัท พี.เอ็น.เอส.ไซน์ จำกัด รับเหมาก่อสร้าง 420
8 ร้านค้าอาหารอาคารเรียนรวม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 15
9 ร้านกาแฟหอสมุด จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 3
10 โรงอาหารอาคาร CE จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 68
11 โรงอาหารอาคาร CE จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 6
12 ร้านต้นน้ำ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 3
13 ร้าน 108 SHOP จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 5
14 ร้านค้ากลุ่มหอพัก UP DORM จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 40
15 ร้านอาหารกลุ่มอาคารพลังงาน จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 12
16 ร้านถ่ายเอกสาร ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 16
17 ร้านอาหาร ICT จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 19
18 ร้านซุ้มโค้ก จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 2
19 ร้านอาหารกลุ่มเภสัชศาสตร์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 20
รวมทั้งหมด 1,000

ที่มา งานความปลอดภัย กองอาคารสถานที่

           เมื่อนำจำนวนประชากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมด มาหาอัตราส่วนต่อพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ โดยให้พื้นที่มีอัตราคงที่ที่ 2,560 ไร่ พบว่า กราฟแสดงถึงอัตราที่หนาแน่นเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 27 ดังแสดงในภาพที่ 3

           ภาพที่ 3อัตราส่วนของพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ต่อปริมาณประชากรภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

SI 3 Area on campus covered in forested vegetation

           มหาวิทยาลัยพะเยาได้ใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างกลุ่มอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ สำหรับรองรับภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย รวมถึงพื้นที่ที่เป็นสวนหย่อม ทำให้มหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่ที่เป็นป่าคงเหลือคิดเป็นร้อยละ 50 (2,599 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดสรรพื้นที่ที่เป็นป่าที่เหลือไว้เป็นพื้นที่สีเขียว ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 พื้นที่ที่เป็นป่าไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ข้อมูลพื้นที่ ตร.ม. ไร่ คิดเป็นร้อยละ
1 พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 8,254,024 5,158 100.00
2 พื้นที่ป่าคงเหลือ 4,157,010 2,599 50.38
ASI 4 Area on campus covered in planted vegetation

           ในพื้นที่ที่เป็นสวนหย่อม โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ใช้พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้และหญ้า รวมถึงจัดความสวยงาม ซึ่งจัดทำโดยงานสวนและภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่ใช้ประโยชน์ 2,560 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดให้เป็นพื้นที่สวนหย่อม 1,651 ไร่ 7 ตารางวา คิดเป็นร้อยละ 64.50 ของพื้นที่ใช้ประโยชน์ทั้งหมด

ตารางที่ 5พื้นที่ที่เป็นป่าไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ ข้อมูลพื้นที่ ตร.ม. ไร่ คิดเป็นร้อยละ
1 พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 8,254,024 5,158 100.00
2 พื้นที่ป่าคงเหลือ 4,097,014 2,560 49.62
- พื้นที่ใช้สอย 1,456,823 909 17.62
- พื้นที่สวนหย่อม 2,640,191 1,651 32.00

           ทั้งนี้ งานสวนและภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการออกแบบสวยหย่อมภายในอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ดังแสดงในภาพที่ 4 และ 5

           ภาพที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           ภาพที่ 5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนรวมและศูนย์บรรณสารฯ

SI 5 Area on campus covered in non-retentive surfaces

           ในหัวข้อ SI 5 จะแสดงถึงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไม่สามารถซับน้ำได้ เช่น พื้นที่อาคาร (พื้นที่ชั้นที่ 1) ถนน และรางระบายน้ำ โดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 พื้นที่อาคาร (พื้นที่ชั้นที่ 1) ถนน และรางระบายน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ กลุ่มอาคาร พื้นที่ (ตารางเมตร)
1 อาคารสำนักงานและอาคารรับรอง (อาคารสำนักงานอธิการบดี หอประชุมพญางำเมือง อาคารเรือนรับ รองพิเศษ บ้านพักรับรอง ศูนย์บริการวิชาชีพการโรงแรมฯ และกลุ่มบ้านพักผู้บริหาร) 27,994
2 กลุ่มอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการ (อาคารเรียนรวม อาคารเรียนรวมและศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์สัตว์ ทดลอง และอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์) 32,237
3 กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มคณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) 15,333
4 กลุ่มอาคารหอพัก 58,966
5 กลุ่มอาคารสันทนาการและโรงเรียนสาธิตฯ 38,048
6 กลุ่มอาคารอื่นๆ (สถานีไฟฟ้าย่อย 115 KV โรงผลิตน้ำประปา อาคารโรงจอดรถเมล์ม่วง และโรงเพาะชำ) 3,093
7 รางระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัย 5,786
รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 181,457
SI 6 University budget for sustainable effort

           อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม