มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเช่ารถสวัสดิการรับส่งบุคลากรและนิสิต โดยใช้เชื้อเพลิงชนิดแก๊สธรรมชาติ (NGV) เพื่อรองรับนโยบายการงดใช้จักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ 20/2558 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และสัญญาเลขที่ 37/2559 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โดยมีปริมาณรถทั้งสิ้น 39 คัน รวมถึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้พาหนะสาธารณะ เช่น กิจกรรม UP Car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นการใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

TR 1 The ratio of vehicles (cars and motorcycles) towards campus population

           กองอาคารสถานที่ โดยงานสิ่งแวดล้อม ได้มีการดำเนินการสำรวจปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยการสุ่มตัวอย่างและทำการสำรวจจำนวน 3 ครั้งต่อ 1 สัปดาห์ ดังแสดงในตารางที่ 8

           ตารางที่ 8 ปริมาณรถยนต์ที่เข้า-ออก มหาวิทยาลัย โดยการสุ่มตัวอย่าง

วันที่สำรวจ สถานที่ จำนวนรถยนต์ เข้า – ออก สถานที่ จำนวนรถยนต์ เข้า – ออก
21 กันยายน 2558 ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 1,251 / 1,183 ด้านหลังมหาวิทยาลัย 437 / 348
22 กันยายน 2558 ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 1,082 / 1,024 ด้านหลังมหาวิทยาลัย 395 / 362
23 กันยายน 2558 ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 1,308 / 1,261 ด้านหลังมหาวิทยาลัย 344 / 310

TR 2 The ratio of campus bus services towards campus population

           มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจ้างเหมารถสวัสดิการ ให้บริการโดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริวิทยาภัณฑ์ 1995 เป็นผู้รับจ้าง มีจำนวนรถสวัสดิการทั้งหมด 39 คัน โดยใช้เชื้อเพลิง NGV ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 35,999,664 บาทต่อปี เริ่มปฏิบัติงาน 06.30–21.30 น. จำนวนเที่ยวรถสวัสดิการเฉลี่ยต่อวัน 20 รอบต่อคัน (เส้นทางหน้ามหาวิทยาลัย) และ 15 รอบต่อคัน (เส้นทางหอพัก UP Dorm) โดยมีอัตราส่วนของการให้บริการรถสวัสดิการต่อจำนวนประชากรมหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงในภาพที่ 19

           ภาพที่ 18 อัตราส่วนของการให้บริการรถสวัสดิการต่อจำนวนประชากรมหาวิทยาลัยพะเยา

TR 3 The ratio of bicycles found towards campus population

           อยู่ในระหว่างการดำเนินการเก็บข้อมูล

TR 4 Transportation policy on limiting vehicles on campus

           มหาวิทยาลัยพะเยามีนโยบายในการจำกัดรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยให้บุคลากรและนิสิตที่นำรถจักรยานยนต์มาใช้ให้จอดไว้ที่บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา และมีรถสวัสดิการ (รถเมล์ม่วง) รับส่งจำนวน 39 คัน

TR 5 Transportation policy on limiting parking space

           มหาวิทยาลัยพะเยายังไม่มีนโยบายสำหรับการจำกัดที่จอดรถยนต์ของบุคลากรและนิสิต

TR 6 Bicycle and pedestrian policy on campus

           มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยมีการจัดทำที่จอดรถจักรยานไว้บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตใช้จักรยานและการเดิน เช่น กิจกรรม UP Car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนร่วม ในวันที่ 22 กันยายน 2558 ดังแสดงในภาพที่ 19

           ภาพที่ 19 กิจกรรม UP Car free day 2015 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนร่วม