ด้านการจัดการขยะและของเสีย มหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายที่ชัดเจนในด้านการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟมและลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงได้ดำเนินการศึกษาองค์ประกอบขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงภาพที่ 10

           ภาพที่ 10 แสดงร้อยละของปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

           จากภาพจะเห็นว่าประเภทของขยะมูลฝอยที่มากกว่าที่สุด ได้แก่ ถุงพลาสติก/พลาสติก คิดเป็นร้อยละ 41.52 และมีขยะประเภทโฟมซึ่งรวมอยู่กับขยะมูลฝอยทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 7.12 ทั้งนี้ ในด้านการจัดการขยะและของเสีย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวบ่งชี้อยู่ทั้งหมด 6 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถอธิบายผลการดำเนินการได้ดังนี้

WS 1 Recycling program for university waste

           โครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินจัดตั้งถังขยะแยกประเภทจำนวน 20 จุด เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของบุคลากรและนิสิต ดังแสดงในภาพที่ 11

           ภาพที่ 11 ป้ายบอกประเภทขยะตามจุดทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

           อีกทั้ง มหาวิทยาลัยพะเยายังมีการดำเนินโครงการธนาคารขยะในรูปแบบคณะและวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรและนิสิตตระหนักถึงการรีไซเคิลและลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง โดยมีคณะและวิทยาลัยที่ดำเนินการเป็นรูปธรรม เช่น คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดแสดงไว้ในรายงานการประเมินตนเอง การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (Self - Assessment Report, SAR) ของคณะและวิทยาลัย

WS 2 Toxic waste recycling

           ในด้านการจัดการขยะสารเคมีและของเสียอันตราย มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจ้างเหมาบริษัท อัคคีปราการ จำกัด เป็นผู้รับไปกำจัดตามหลักวิชาการเป็นประจำทุกปี โดยมีปริมาณสารเคมีและของเสียอันตราย ดังแสดงในภาพที่ 12 และการดำเนินการเก็บขนสารเคมีและของเสียอันตรายไปกำจัด ดังแสดงในภาพที่ 13

           ภาพที่ 12 ปริมาณสารเคมีและของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับการกำจัด

           ภาพที่ 13 การเก็บขนสารเคมีและของเสียอันตรายของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำไปกำจัด

WS 3 Organic waste treatment (garbage)

           ในส่วนของการจัดการขยะเสียประเภทขยะอินทรีย์ มหาวิทยาลัยพะเยามีโครงการนำมาทำปุ๋ยโดยใช้ของเสียจากผักและใบไม้ แต่ของเสียจากโรงอาหารและร้านอาหารในมหาวิทยาลัยปริมาณร้อยละ 25.93 หรือปริมาณ 650 กิโลกรัม มีเกษตรกรเลี้ยงสัตว์จากภายนอกมหาวิทยาลัยมีรับไปเป็นอาหารสัตว์

WS 4 Inorganic waste treatment (rubbish)

           การจัดการของเสียประเภทขยะอนินทรีย์ (กระดาษ พลาสติก แก้ว เหล็ก และอื่นๆ) มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการสำรวจองค์ประกอบของขยะมูลฝอยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย เพื่อทำการศึกษาหาแนวทางการจัดการที่เหมาะสม ซึ่งใช้ะบบจัดการขยะแบบเทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยทางกลและชีวภาพ SUT-MBT (Suranaree University of Technology and Mechanical Biological Treatment) เป็นต้นแบบในการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบขยะมูลฝอย ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8องค์ประกอบขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยพะเยา

องค์ประกอบมูลฝอย น้ำหนัก (kg) % โดยน้ำหนัก
1.เศษอาหาร/อินทรีย์สาร 1.8000 22.77
2.กระดาษ
    2.1 กล่องกระดาษ/เศษกระดาษ 1.4000 17.71
    2.2 กล่องนม 0.1800 2.28
3.พลาสติก
    3.1 ขวดน้ำพลาสติกใส 0.4500 5.69
    3.2 พลาสติกอื่นๆ (แก้ว/กล่อง) 1.1000 13.91
    3.3 ถุงพลาสติก/ถุงขนม 1.4000 17.71
    3.4 โฟม 0.1000 1.26
4.แก้ว 0.4000 5.06
5.โลหะ
    5.1 อลูมิเนียม 0.2000 2.53
6.ไม้ (เศษไม้) 0.0290 0.37
7.ยาง 0.2000 2.53
8.ผ้า 0.0470 0.59
9.หนัง 0.0000 0.00
10.ของเสียอันตราย
    10.1 ถ่านไฟฉาย 0.2000 2.53
11.อื่นๆ ที่แยกประเภทไม่ได้ 0.4000 5.06
รวม 7.9060 100.00
WS 5 Sewerage disposal

           ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียประกอบอาคาร พร้อมทั้งจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประกอบอาคารเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งรับผิดชอบโดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

           1) งานจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียประกอบอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ 30/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมีระยะเวลาในสัญญา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

           2) งานจ้างเหมาให้บริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประกอบอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดตามสัญญาเลขที่ 28/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยมีการตรวจรับงานเป็นประจำทุกเดือนรวม 12 งวด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

           3) การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ซึ่งแสดงในภาพที่ 14

           ภาพที่ 14การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่

WS 6 Policy to reduce the use of paper and plastic on campus

           มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการของเสียและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่มหาวิทยาลัยต้องนำไปกำจัด โดยมีนโยบายในการลดปริมาณขยะมูลฝอย การงดใช้ภาชนะประเภทโฟม และการลดการใช้กระดาษและถุงพลาสติกในมหาวิทยาลัย ดังนี้

           1) การลดปริมาณขยะมูลฝอย

           มีการดำเนินโครงการถังขยะแยกประเภทไว้ตามบริเวณโดยรอบอาคาร อีกทั้งโครงการธนาคารขยะของแต่ละคณะในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่มหาวิทยาลัยต้องกำจัด

           2) การงดใช้ภาชนะประเภทโฟม

           มหาวิทยาลัยพะเยา มีการดำเนินโครงการลดใช้ภาชนะประเภทโฟมในการบรรจุอาหารภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการนำร่องแจกกล่องชานอ้อยให้กับผู้ประกอบการร้านค้า และมีประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม และลดการใช้พลาสติกภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ลงวันที่ 18 มีนาคม 2558

           3) การลดการใช้กระดาษและถุงพลาสติก

           มหาวิทยาลัยพะเยา ยังไม่มีนโยบายการลดการใช้กระดาษและถุงพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา