สถานการณ์น้ำ

           ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย อ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1 และอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 2 ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำคัญสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยพะเยา ไม่มีน้ำคงเหลือและไม่สามารถผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคภายในมหาวิทยาลัยพะเยาได้ ดังแสดงในภาพที่ 15

           ภาพที่ 15สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของมหาวิทยาลัยพะเยา

           จากสถานการณ์น้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดน้ำเพื่ออุปโภค โดยมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้

WR 1 Water conservation program

           โครงการอนุรักษ์น้ำ มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น การนำขวดแก้วมาใส่ไว้ที่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อลดการใช้น้ำประปา ซึ่งได้แสดงไว้ในภาพที่ 16 หรือกิจกรรมรักษ์น้ำ รัก มพ. (Save Water Save The UP) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ตระหนักถึงการประหยัดน้ำ รวมถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดังแสดงในภาพที่ 17

           ภาพที่ 16การนำขวดแก้วมาใส่ไว้ที่สุขภัณฑ์ในห้องน้ำอาคารสำนักงานอธิการบดี

           ซึ่งผลการดำเนินกิจกรรมแสดงให้เห็นว่า อาคารสำนักงานอธิการบดี มีห้องน้ำทั้งสิ้น 38 ห้อง ประมาณการใช้น้ำ 8 ลิตร/ห้อง ฉะนั้นการใช้น้ำทั้งหมด 304 ลิตร/ครั้ง โครงการประหยัดน้ำสามารถลดการใช้น้ำได้ ร้อยละ 30 ต่อครั้ง สรุปแล้วการใช้น้ำ 1 ครั้ง ประหยัดได้ถึง 91.2 ลิตร

           ภาพที่ 17กิจกรรมรักษ์น้ำ รัก มพ. (Save Water Save The UP)

WR 2 Water recycling program

           ในส่วนของโครงการการรีไซเคิลน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการน้ำเสียจากอาคารต่างๆ ที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้ในการเกษตรของมหาวิทยาลัย เช่น นำมารดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สวนหย่อมตามอาคารต่างๆ เป็นต้น

WR 3 The use of water efficient appliances

           การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับน้ำ (สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ) ที่มีประสิทธิภาพ โดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการสำรวจปริมาณของอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อทราบถึงปริมาณของอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามอาคารต่างๆ สำหรับใช้ในการซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์ที่ไม่ประหยัดน้ำ ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7ปริมาณของอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ลำดับ รายละเอียดสถานที่ สุขภัณฑ์ห้องน้ำ
ฟรัซวาล์ว ฟรัซแท๊งค์ ก๊อกน้ำ
1 อาคารเรียนรวม (CE) และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 359 83 1325
2 อาคารสำนักงานอธิการบดี , หอประชุมพญางำเมือง , อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 261 67 264
3 อาคารเรียนรวมหลังเก่า , กลุ่มอาคารหอพัก 540 2,303 24,957
4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ , อาคารคณะพยาบาล , คณะเภสัชศาสตร์ , อาคารคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ , อาคารคณะแพทยศาสตร์ 408 6 2678
5 อาคารสหเวชศาสตร์ , อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ , อาคารคณะทัตนแพทยศาสตร์ , อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ , อาคารวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 164 2 216
6 กลุ่มโรงเรียนสาธิต , อาคารรับรองพิเศษ 14 28 61
WR 4 Treated water consumed

           มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมประมาณการใช้น้ำประปาของมหาวิทยาลัยพะเยาในประจำปีงบประมาณ 2558 ดังแสดงในภาพที่ 18

           ภาพที่ 18การดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย โดยงานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่

           จากภาพที่ 14 จะเห็นว่าปริมาณการใช้น้ำภายในมหาวิทยาลัยสูงถึงตั้งแต่ 48,000 – 86,000 ลูกบาศ์กเมตร โดยเดือนที่มีการใช้น้ำสุงที่สุดได้แก่ เดือนพฤษภาคม ที่ปริมาณ 86,000 ลูกบาศ์กเมตร