Phone : 0 5446 6666     Email : upgreen@up.ac.th

รายละเอียด

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

Circular Economy หมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติไม่สิ้นสุด

facebook twitter line 
48
  วันที่/เวลา :18/11/2564 11:44:24

          จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา การใช้ การรักษา และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังขาดความ ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศถูกใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม


โดยเฉพาะการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลพิษจากขยะ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ อากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ของประชาชน


ดังนั้น Circular Economy หรือเศรษฐกิจ หมุนเวียน จึงเป็นแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว

Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น แนวคิดแบบองค์รวมที่แทบจะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการผลิต การบริโภค และการใช้ชีวิตเลยก็ว่าได้ เริ่มตั้งแต่ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมบริการ การประสานเชื่อมโยงระหว่าง องค์ประกอบต่าง ๆ


จนคล้ายกับการทำงานของระบบนิเวศ เพื่อให้เกิดการรักษาต้นทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดและส่งผลกระทบเชิงบวก ต่อสิ่งแวดล้อม


ซึ่งหัวใจสำคัญของ Circular Economy นั่นคือการใช้ทุกสิ่งให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เช่น การจัดการ ขยะด้วยหลัก 5Rs และเปลี่ยนการเดินทางของการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที่เป็นเส้นตรง ให้กลายเป็นวงจรที่หมุนเวียนต่อไป ได้ไม่สิ้นสุดเพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/11/2564 11:44:24

Contact Address UNIVERSITY OF PHAYAO

19 Moo 2 Tambon Maeka Amphur Muang Phayao 56000 Thailand
Tel. 0 5446 6666 (3060)