มหาวิทยาลัยพะเยาทดสอบระบบการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกล – ชีวภาพ

     
 วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ , ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ,ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสิ่งแวดล้อม และนายจีรศักดิ์ ปาประกอบ วิศวกร/นักวิจัย จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมกันทดสอบระบบการจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกล – ชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment (MBT)) ซึ่งเป็นโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
                ทั้งนี้ระบบการจัดการขยะด้วยวิธี MBT ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะทำให้สามารถลดระยะเวลาในการหมักเหลือเพียง 1 เดือน โดยอาศัยเทคโนโลยีการกลับกองขยะด้วยสกรู
ในแนวตั้ง (Vertical Agitators) ซึ่งจะทำให้กองขยะที่อยู่ทางด้านล่างมีโอกาสสัมผัสกับอากาศได้มากขึ้น ทำให้เกิดกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพได้ดีขึ้น และยังป้องกันการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนทางด้านล่างของกองขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น คุณสมบัติของขยะที่ผ่านกรรมวิธีการบำบัดโดยวิธี MBT จะมีน้ำหนักลดลงประมาณร้อยละ 65 และมีความชื้นเฉลี่ยที่ร้อยละ 20 โดยองค์ประกอบส่วนใหญ่
ที่เหลือจะเป็นขยะจำพวกพลาสติกประมาณ ร้อยละ 80 ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF (Refuse-derive Fuel) และเศษที่เหลือคืออินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณคาร์บอนสูง สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ ซึ่งเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการขยะชุมชุนแบบครบวงจรและเป็นรูปธรรม ทั้ง การคัดแยก การกำจัด และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 15 Nov 2017 13:03