กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงาน ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการทำงานด้านการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

     

"มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอันดับ (UI Green metric world university ranking) หวังเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด"
วันที่ 28-29 กันยายน 2560 กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงาน ณ กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อศึกษาการทำงานด้านการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสีเขียวและความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมไปถึง ระบบสาธารณูปโภค และ บำรุงรักษา เพื่อนำมาปรับใช้กับการสนับสนุนการดำเนินงานและเข้าร่วมจัดอันดับ ของ UI Green ซึ่งได้รับความร่วมมือและ ต้อนรับอย่างเป็นทางการจาก รศ.ดร.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ เข้าศึกษาดูงานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ เพื่อศึกษาถึงกลยุทธิ์ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนรวมไปถึง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยา จะรณรงค์และจัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้ นิสิต บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาและพัฒนาให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างแท้จริง

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 15 Nov 2017 13:07