กองอาคารสถานที่เปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP GREEN

กองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP GREEN 
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP GREEN มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP GREEN มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561 และนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว UP GREEN มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้บรรยายผลการดำเนินโครงการให้ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

44

ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 15 Nov 2017 13:10